PROJEKTGAZDA

A Magyar Állam és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseinek megfelelően hozták létre a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 7629 Pécs, Komját Aladár utca 5., telephely: 7629 Pécs. Dobó István utca 93., fióktelep: 7300 Komló, Templom tér 4., 7826 Alsószentmárton, Táncsics utca 20/c., 7784 Nagynyárád, Kossuth Lajos utca 5., adószám: 23497241-2-02), amelynek társasági szerződését a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerint elfogadtak. A Társaság a megszűnt Gandhi Gimnázium Közalapítvány jogutódjaként a meghatározott célok megvalósítására és további feladatainak ellátására jött létre. A Társaság üzletrészének 100%-a a Magyar Állam és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának megállapodása alapján 2016. január 13. napjától a Magyar Állam tulajdonába került, amelynek tulajdonosi jogait az Emberi Erőforrások Minisztériuma gyakorolja.A Magyar Állam és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseinek megfelelően hozták létre a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 7629 Pécs, Komját Aladár utca 5., telephely: 7629 Pécs. Dobó István utca 93., fióktelep: 7300 Komló, Templom tér 4., 7826 Alsószentmárton, Táncsics utca 20/c., 7784 Nagynyárád, Kossuth Lajos utca 5., adószám: 23497241-2-02), amelynek társasági szerződését a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerint elfogadtak. A Társaság a megszűnt Gandhi Gimnázium Közalapítvány jogutódjaként a meghatározott célok megvalósítására és további feladatainak ellátására jött létre. A Társaság üzletrészének 100%-a a Magyar Állam és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának megállapodása alapján 2016. január 13. napjától a Magyar Állam tulajdonába került, amelynek tulajdonosi jogait az Emberi Erőforrások Minisztériuma gyakorolja.

A pécsi Gandhi Gimnáziumot a Gandhi Alapítvány 1994-ben hozta létre, és ezzel az iskola Európa első cigány/roma nemzetiségi, érettségit adó intézményévé vált, amely már több mint két évtizede végzi oktató-nevelő tevékenységét. Alapítását az a cél vezérelte, hogy „középtávon kinevelődjék egy népéhez kötődő jelentős számú roma értelmiségi réteg, amely képes újjászervezni a széthullott cigány közösségeket”. 1995-ben a megbízhatóbb finanszírozás érdekében a Gandhi Alapítvány közalapítvánnyá vált. A gimnáziumban 2002 óta felnőttoktatás is folyik levelező, illetve esti oktatás formájában. A 2003/2004-es tanévtől került bevezetésre nappali tagozaton a halmozottan hátrányos helyzetű diákok részére az Arany János Kollégiumi Program. A szociális hátránnyal rendelkező tanulók képzését folyamatosan figyelemmel kíséri az iskola, és anyagi lehetőségeihez mérten segítséget nyújtanak a szülőknek gyermekeik iskoláztatásában. Az iskolában – nemzetiségi jellegéből adódóan – nagy jelentőségű tantárgyak a cigány nyelvek (beás és romani), valamint a cigány/roma kultúra. Az oktatás során komoly hangsúlyt helyeződik arra, hogy a gyerekek megismerjék a nemzetiségi nyelvek szépségeit, és létrejöjjön/erősödjön az identitásuk a közvetített cigány/roma kultúra elemeivel kapcsolatban. A diákok a cigány népismeret tantárgy tanulása során megismerkednek a cigány hagyományokkal, kultúrával, tanulnak a cigányok történetéről, az Indiai Őshazáról, a vándorlásukról, néprajzukról, nyelvészetükről, nép- és műköltészetükről, művészetükről. A modern oktatás tárgyi feltételeit az iskola messzemenően igyekszik biztosítani diákjai számára, és a nevelés-oktatás keretében alternatív módszereket alkalmaz. Az oktatás során a kooperatív és projektmunkákat részesítik előnyben, és emellett az iskola fontosnak tartja a csapatszellem kialakítását. A sportcsarnokban az órarendi testnevelésen kívül szervezett testedzésre, valamint iskolai rendezvények megtartására is van lehetőség.

2011. július 29-én megalakult a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság azzal a céllal, hogy megvalósítsa elődje, a Gandhi Gimnázium Közalapítvány céljait, valamint tovább vigye annak munkáját és ellássa feladatait. A Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. küldetése, hogy segítse a nyitott szellemű, a tudományok iránt fogékony, népéhez és anyanyelvéhez kötődő cigány fiatalok képzését, hátrányos helyzetből való kitörését, valamint a nemzetiségek értékeinek megőrzését és továbbéltetését. Jelen projekt keretében megvalósítani tervezett tevékenységek jól szolgálják a támogatást igénylő fejlesztési stratégiáját. Az iskola a nemzetiségi oktatási-nevelési tevékenysége mellett 2015-től pályázati támogatás révén létrehozta és jelenleg is működteti a Nemzetiségi – Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központot (NeRok).

A Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. jövőképe, hogy innovatív, európai viszonylatban is köz- és elismert roma nemzetiségi módszertani iskolát és módszertani központot működtessen.

 A társaság közhasznú tevékenységei:

a) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

b) gyermek és ifjúságvédelem,

c) szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,

d) kulturális tevékenység

e) kulturális örökség megóvása

f) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,

g) emberi és állampolgári jogok védelme,

h) a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység,

i) cigány nyelv ápolása, fejlesztése, továbbadása,

j) roma nemzetiségi hagyományok megőrzése, átadása fiatalabb korosztályoknak,

k) nemzetiségek kulturális örökségeinek és múltjának megismerése és elmélyítése (zene, képzőművészet, tánc, filmművészet, iparművészet stb.)

l) közművelődési szervezetek tevékenységének szakmai támogatása,

m) részvétel a hazai nemzetiségi kulturális rendezvények szervezésében,

n) az egész életen át tartó tanulást segítő programok, szolgáltatások fejlesztésének hatékonyságának elősegítése,

o) a felnőttképzés továbbá a nem formális és informális aktivitás támogatása, eszközeinek, lehetőségeinek és formáinak bővítése, társadalmi kohézió erősítése.

Székhely

7629 Pécs, Komját A. u. 5

Levelezési cím

7629 Pécs, Komját A. u. 5

Telefon

+36 72 239 655

E-mail

nerok@gandhikft.hu